حکمرانی در ورزش

عنوان کتاب: حکمرانی در ورزش

نویسنده: دکتر روح الله عسگری گندمانی

انتشارات: یادگار عمر

نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد که : «کتاب پیش رو با هدف شناسایی مؤلفه های حکمرانی خوب و طراحی الگوی مفهومی حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. در این کتاب، نقش قانون و حاکمیت قانون که یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب محسوب می شود مقوله محوری مطالعه را به خود اختصاص داد و در محدوده این مؤلفه، فرآیند اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت قانون مداری شکل گرفته است. همچنین از دیدگاه مشارکت کنندگان، رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی، پیامدهای اثربخشی، کارآمدی و مسئولیت پذیری را بدنبال خواهد داشت.»

در مورد نویسنده هم باید اشاره کرد که دکتر روح الله عسگری گندمانی از قهرمانان دوی 110 متر با مانع آسیا و دارای چندین مقاله علمی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید